De Raad van Bestuur van de K.R.N.S.O. vzw heeft de eer U uit te nodigen op de

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

die zal plaatsgrijpen in het clubhuis op

Zondag, 12 januari 2020 om 10u stipt

Dagorde :

1° Openingswoord door de Voorzitter, dhr. Daniël Deweert
2° Statutenwijziging: oude + nieuwe wordt per e-mail/post naar de effectieve leden opgestuurd.
3° Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering  2019 (werking 2018)
verslag wordt per e-mail/post naar de effectieve leden opgestuurd.
4° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de secretaris, dhr. John Vansteenkiste
5° Voorlezing ter goedkeuring van de trainersverslag,  dhr. Jeroen Neus
6° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de  materiaalverantwoordelijke   dhr. Eddy Puystjens
7° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de financiëel beheerder  dhr. Eddy Puystjens
8° Verslag van de rekeningonderzoekers, dhr. Frank Derijnck, dhr. Erik Van Parijs en dhr. Willy Bulteel.
9° Goedkeuring van de rekening der ontvangsten en uitgaven
10° Kwijting aan de Raad van Bestuur voor het dienstjaar 2019
11° Vaststellen van de bedragen van de lidgelden voor 2020.
12° Voorstel van begroting 2020- Goedkeuring begroting 2020.
13° Statutaire verkiezingen:
Voor een vacant mandaat met de duur van 3 jaar van ondervoorzitter
Voor een vacant mandaat met de duur van 2 jaar van ondervoorzitter
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van twee leden van het bestuursorgaan.
mevr. Francine Bollenberg, uittredend en herkiesbaar
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van drie bestuursleden.
dhr. John Vansteenkiste, uittredend en herkiesbaar
Voor drie vacante mandaten met de duur van 3 jaar als lid van het bestuursorgaan
Voor twee vacante mandaten met de duur van 2 jaar als lid van het bestuursorgaan
Voor een vacant mandaat met de duur van 1 jaar als lid van het bestuursorgaan
14° Allerlei.

Nieuwe kandidaten voor de plaats van ondervoorzitter of  bestuurslid, dienen zich schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter,
Daniël Deweert, Babbaertstraat, 14 te 8410 Sint-Kruis vóór  10 januari 2020.
Hun kandidatuur dient mede ondertekend te zijn door vijf stemgerechtigde leden, die tenminste twee jaar lid van de vereniging zijn, dit overeenkomstig de statuten.

Met de meeste achting.

Namens de Raad van Bestuur,

De voorzitter,                                                                                                       De secretaris,
Daniël Deweert                                                                                                  John Vansteenkiste