De Raad van Bestuur van de K.R.N.S.O. vzw heeft de eer U uit te nodigen op de

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

die zal plaatsgrijpen in het clubhuis op

Zondag, 20 juni 2021 om 10u stipt

Dagorde :

1° Openingswoord door de Voorzitter, dhr. Daniël Deweert
2° Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering  2020 (werking 2019)
verslag wordt per e-mail/post naar de effectieve leden opgestuurd.
3° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de secretaris, dhr. John Vansteenkiste
4° Voorlezing ter goedkeuring van de trainersverslag,  dhr. Jeroen Neus
5° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van materiaal en clubhuis  dhr. Eddy Puystjens
6° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de financiëel beheerder  dhr. Eddy Puystjens
7° Verslag van de rekeningonderzoekers, dhr. Frank Derijnck, dhr. Erik Van Parijs en dhr. Willy Bulteel.
8° Goedkeuring van de rekening der ontvangsten en uitgaven
9° Kwijting aan het bestuursorgaan voor het dienstjaar 2020
10° Vaststellen van de bedragen van de lidgelden voor 2021
11° Voorstel van begroting 2021- Goedkeuring begroting 2021
12° Statutaire verkiezingen:
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van 4 leden van het bestuursorgaan,
de heren Daniël Deweert, Eddy Puystjens, Guy Vansteenkiste, Dirk Lingier, allen uittredend en herkiesbaar
Voor een vacant mandaat met de duur van 3 jaar als lid van het bestuursorgaan
Voor drie vacante mandaten met de duur van 2 jaar als lid van het bestuursorgaan
Voor twee vacante mandaat met de duur van 1 jaar als lid van het bestuursorgaan
13° Allerlei.

Nieuwe kandidaten voor lid van het bestuursorgaan, dienen zich schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter,
Daniël Deweert, Babbaertstraat, 14 te 8410 Sint-Kruis vóór 14 juni 2021.
Hun kandidatuur dient mede ondertekend te zijn door vijf effecieve leden, die tenminste twee jaar lid van de vereniging zijn, dit overeenkomstig de statuten.

Met de meeste achting.

Namens de Raad van Bestuur,

De voorzitter,                                                                                                       De secretaris,
Daniël Deweert                                                                                                  John Vansteenkiste