De Raad van Bestuur van de K.R.N.S.O. vzw heeft de eer U uit te nodigen op de

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

die zal plaatsgrijpen in het clubhuis op

Zondag, 29 januari  2023 om 10u stipt

Dagorde :

1° Openingswoord door de Voorzitter, dhr. Guy Vansteenkiste
2° Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering  2022 (werking 2021)
verslag wordt per e-mail/post naar de stemgerechtigden opgestuurd.
3° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de secretaris, dhr. John Vansteenkiste
4° Voorlezing ter goedkeuring van de trainersverslag,  dhr. Jeroen Neus
5° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van materiaal en clubhuis  dhr. Eddy Puystjens
6° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de financiëel beheerder  dhr. Daniël Deweert
7° Verslag van de rekeningonderzoekers, dhr. Willy Bulteel, dhr. Erik Van Parijs en dhr. Frank Derijnck.
8° Goedkeuring van de rekening der ontvangsten en uitgaven
9° Kwijting aan het bestuursorgaan voor het dienstjaar 2022
10° Vaststellen van de bedragen van de lidgelden voor 2023
11° Voorstel van begroting 2023- Goedkeuring begroting 2023
12° Statutaire verkiezingen:
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van 1 lid van het bestuursorgaan,
dhr. John Vansteenkiste, uittredend en herkiesbaar
Voor vier vacante mandaten met de duur van 3 jaar als lid van het bestuursorgaan
13° Allerlei.

Nieuwe kandidaten voor lid van het bestuursorgaan, dienen zich schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter,
Dhr. Guy Vansteenkiste, Dageraadstraat 9 te 8400 Oostende vóór 27 januari 2023.
Hun kandidatuur dient mede ondertekend te zijn door vijf stemgerechtigde leden, die tenminste twee jaar lid van de vereniging zijn, dit overeenkomstig de statuten.

Met de meeste achting.

Namens de Raad van Bestuur,

De voorzitter,                                                                                                       De secretaris,
Guy Vansteenkiste                                                                                                 John Vansteenkiste