De Raad van Bestuur van de K.R.N.S.O. vzw heeft de eer U uit te nodigen op de

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

die zal plaatsgrijpen in het clubhuis op

Zondag, 13 januari 2019 om 10u stipt

Dagorde :

1° Openingswoord door de Voorzitter, dhr. Daniël Deweert
2° Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering  2018 (werking 2017)
– Stemgerechtigden kunnen hier het verslag van de Algemene vergadering 2017 lezen.
3° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de secretaris, dhr. John Vansteenkiste
4° Voorlezing ter goedkeuring van de trainersverslag,  dhr. Jeroen Neus
5° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de  materiaalverantwoordelijke   dhr. Eddy Puystjens
6° Voorlezing ter goedkeuring van het verslag van de financilee beheerder  dhr. Eddy Puystjens
7° Verslag van de rekeningonderzoekers, dhr. Frank Derijnck, dhr. Erik Van Parijs en dhr. Willy Bulteel.
8° Goedkeuring van de rekening der ontvangsten en uitgaven
9° Kwijting aan de Raad van Bestuur voor het dienstjaar 2018
10° Vaststellen van de bedragen van de lidgelden voor 2019.
11° Voorstel van begroting 2019- Goedkeuring begroting 2019.
12° Statutaire verkiezingen:
Voor een vacant mandaat met de duur van 3 jaar van ondervoorzitter
Voor een vacant mandaat met de duur van 1 jaar van ondervoorzitter
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van één voorzitter.
dhr. Daniël Deweert uittredend en herkiesbaar
Voor een mandaat met de duur van 3 jaar, ter vervanging van drie bestuursleden.
dhr. Jeroen Neus uittredend en herkiesbaar
dhr. Maxim Serlez uittredend en herkiesbaar
dhr. Arne Dubois uittredend en herkiesbaar
Voor een vacant mandaat met de duur van 3 jaar van bestuurslid
Voor drie vacante mandaten met de duur van 2 jaar van bestuurslid
Voor twee vacante mandaten met de duur van 1 jaar van bestuurslid
14° Allerlei.

Nieuwe kandidaten voor de plaats van ondervoorzitter of  bestuurslid, dienen zich schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter,
Daniël Deweert, Babbaertstraat, 14 te 8410 Sint-Kruis vóór  11 januari 2019.
Hun kandidatuur dient mede ondertekend te zijn door vijf stemgerechtigde leden, die tenminste twee jaar lid van de vereniging zijn, dit overeenkomstig de statuten.

Met de meeste achting.

Namens de Raad van Bestuur,

De voorzitter,                                                                                                       De secretaris,
Daniël Deweert                                                                                                  John Vansteenkiste